top of page

>

KONKORDATO

>

KONKORDATO NEDİR?

402194as.jpg

2018 yılının ikinci çeyreğinde yasalaşarak ticari hayata hızlı bir giriş yapan konkordato özetle; işleri bir sebeple bozulmuş ve mali yönden sıkıntıda olan firma veya tacir kişilerin eski mali gücüne tekrar kavuşabilmeleri amacıyla sağlanan hukuki koruma yöntemi, başka bir tabirle “iflastan kurtarma” projesidir.

İzmir'deki ilk başarılı konkordato ilanlarında borçlu avukatı olarak görev alan ekibimiz, geçmişteki iflas erteleme tecrübesi ile birlikte müvekkillerine konkordato ve iflas konusunda hukuki danışmanlık ve dava vekilliği hizmetleri vermektedir.

 

Detaylı bilgi için aşağıdaki soru-cevap makalemize göz atabilir, konkordato ücretleri ve daha fazlası için burayı tıklayarak ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. 

 • Konkordato Nedir ve Neden İhtiyaç Vardır?
  Ticari hayatta çeşitli sebeplerden dolayı kimi zaman ani ve beklenmedik düşüşler yaşanabilir. Hatta bu düşüşler çoğu zaman, elde olmayan sebeplerle ve hiç kimsenin ön göremeyeceği zamanlarda yaşanmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler yaşanırken piyasa borçlarının vadeleri peş peşe gelir ve şirket aleyhine yasal icra takipleri başlar. Bir de bunlara banka kredilerinin geri çağırması eklendiğinde firma sonu görülemeyen bir darboğaza girer. Aslında firma, bu borçların zamana yayılması ve bu zaman içerisinde kendi alacaklarını tahsil etmesi halinde hepsini ödeyebilecek mali güce sahiptir. Ancak günbegün büyüyen borçlar sebebiyle ticari faaliyetlerine devam edemez hale gelir ve artık hiç ödeme yapamaz. Veyahut yapabildiği ödemelerin çoğu asıl borcun faizine gider, bu yüzden borç hiç azalmayan bir kısır döngüye dönüşür. İşte bu durumlarda, şirketin tekrar ayağa kalkması ve girdiği darboğazdan çıkması için ihtiyacı olan konkordato ilanıdır. Konkordato ilanı sonucu alınan mühlet ile yasal takiplerin ve vadesi gelmiş borçların toplamda 23 aya kadar ertelenmesi, bu süre boyunca da mevcut borçlara faiz işlememesi sağlanmakta, böylelikle borçlu firma 2 yıla yakın süre boyunca mali yönden rahat bir nefes almaktadır. İflas ertelemenin kaldırılması sonucu getirilen ve daha önce Türk Hukuk sisteminde bir benzeri olmayan bu “yeni konkordato” sisteminin eskideki iflas erteleme sistemine göre daha adil bir düzenleme olduğunu söylemek isabetli olacaktır.
 • Konkordato Başvurusunun Şirketin Borçlarına, Şirkete Ait Mallara ve Şirket Yönetimine Etkisi Nedir?"
  Şirket borçları yönünden: Konkordato başvurusunun kabulüyle birlikte firma aleyhine başlatılan tüm yasal icra takipleri durur. Dolayısıyla 23 aya varan konkordato süresi boyunca şirket aleyhine haciz işlemi yapılamayacağı gibi, yeni bir icra takibi de başlatılamaz. Konkordato süresi içerisinde firmanın geçmişten gelen borçlarına kural olarak faiz işletilemez. Şirkete ait mallar yönünden: Konkordato süresi boyunca; konkordato başvurusundan önce haczedilmiş olan taşınır/taşınmaz malların icra yoluyla satışı yapılamaz, başlamış olan satış işlemleri durdurulur. Önceden haczedilerek şirketin elinden alınan ve henüz satışı gerçekleşmeyen mallar ise gerekli görüldüğünde yedieminden alınarak şirkete geri iade edilebilir. Konkordato süresi boyunca şirkete ait taşınır veya taşınmazların yönetiminin şirkette kalması asıldır. Dolayısıyla şirket, 23 aya varan konkordato süresi boyunca, taşınır/taşınmaz tüm mallarını kullanabilir, işleterek veya kiraya vererek bunlardan faydalanabilir. Sadece malların devredilmesi veya borca karşılık rehin verilmesi gibi önemli işler mahkemenin iznine tabidir. Şirket/işletme yönetimi yönünden: Konkordato boyunca aslolan şirket yönetiminin konkordato öncesi gibi devam etmesidir. Yani şirketi şirket ortakları ve yetkilileri, işletmeyi ise sahipleri yönetmeye devam eder. Tek farkı, şirket yönetimi mahkemece atanan “konkordato komiseri” gözetiminde icra edilir. KOMİSER, KAYYUM DEĞİLDİR. Diğer bir deyişle komiser, kayyum gibi şirket işlerini yürütmekte yetkili değildir. Komiserin buradaki rolü gözetimden fazlası değildir. Komiser sadece, mahkeme talep ettiğinde rapor olarak ibraz etmek üzere şirket işlemlerini gözetler. İstisnai olarak mahkeme, şirketin gerekli gördüğü bazı faaliyetlerini komiserin iznine tabi kılabilir. Bunun dışında şirket sadece; rehin verme, kefil olma ve bunlar gibi bir takım özel işlemler için mahkemeden izin alma yükümlülüğü altındadır.
 • Konkordato İlanı Nasıl Yapılır?
  Konkordato sürecinin hiç şüphesiz en önemli kısmı konkordato başvurusu ve ilan aşamasıdır. Zira başvuruya ilişkin tüm belgelerin hazırlanması ve bu belgeler üzerinden mahkemece konkordatoya ihtiyaç olup olmadığının değerlendirilmesi bu aşamada gerçekleşir. Hatta öyle ki, hatalı bir konkordato başvurusu, iyi yönetilmiş bir konkordato sürecine rağmen maalesef başarısızlıkla sonuçlanabilir. Konkordato işlemlerini başlatabilmenin tek yolu Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açmaktır. Başvuruda dikkat edilmesi gereken bir başka önemli husus ise, vakit kaybetmeden bir an önce başvurunun yapılmasıdır. Nisan 2018'de konkordatonun yasalaşmasıyla İzmir'deki ilk konkordato başvurularında borçlu avukatlığı görevini üstlenen ofisimiz, bu tecrübesiyle müvekkillerine konkordato konusunda danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti vermektedir. Daha fazla bilgi için burayı tıklayarak uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
 • Konkordato Süreci Nasıl İşler?
  Konkordato süreci üç aşamadan oluşur. Bunlar sırasıyla; 1) Başvuru ve değerlendirme aşaması, 2) Yargılama ve tasdik aşaması 3) Tasdik sonrası aşama Başvuru ve Değerlendirme Aşaması: Bu aşamada ön projenin yasaya uygun olup olmadığı ve başarıya ulaşıp ulaşmayacağının tespiti amaçlanır. Konkordato başvurusu sonucu mahkeme, başvuruyu uygun bulması halinde borca batık firmaya 3 aya kadar süre verme kararı alır. Mahkemece bu kararın verildiği andan itibaren artık yukarıda bahsettiğimiz gibi şirket aleyhine hiçbir icra takibi yapılamaz veya daha önce yapılmış tüm icra takipleri durur. Bu karar ticaret sicil gazetesi ve basın ilan kurumunda yayımlanır.Mahkemece ayrıca bu süre boyunca görev yapacak “geçici” konkordato komiseri görevlendirilir. Komiser 3 ay boyunca, başvuru sırasında sunulan tüm mali belgeler ile konkordato ön projesini inceler. Nihayet, ön projenin başarılı olabilecek bir proje olduğuna kanaat getirirse, bu yönde bir rapor hazırlar ve Mahkemeye sunar. Bu 3 aylık süre 2 ay daha uzatılabilir. Yargılama ve Tasdik Aşaması: Bu aşamada ise, bir önceki aşamada uygun bulunan ön projeyi, “tasdikli konkordato projesi” haline getirmek amaçlanır. Mahkeme, konkordato ön projesinin kuvvetle muhtemel başarıya ulaşabileceği kanaatine varırsa, bu defa 1 yıllık süre kararı verir ve artık yargılama başlar. Bu süre 6 ay daha uzatılabilir. Bu karar da ilanen yayımlanır.Bu aşamada da yine bir konkordato komiseri görevlendirilir. Bir önceki aşamadaki “geçici” konkordato komiseri olan kişi bu aşamada da görev yapabilir. Komiser alacaklıları ilanen davet eder ve ilan tarihinden itibaren alacaklılara, alacaklarını yazdırmak üzere 15 günlük süre verilir. Bu süre içinde alacağını yazdırmayan alacaklılar, alacakları yönünden konkordato müzakerelerine katılma veya konkordato projesine itiraz etme haklarını kaybeder.Tüm işlemler tamamlandığında kaydedilen alacaklılar konkordato müzakereleri için toplantıya davet edilir. Bu müzakerelerde borçlu borcunu nasıl ve hangi vadede ödeyeceğini belirtirken, alacaklılar bunun karşılığında alacaklarından hangi oranda vazgeçeceklerini belirlerler. Nihayet, komiser ile birlikte borcun hangi oranda ve hangi vadede ödeneceğini gösterir bir “konkordato projesi” hazırlanır ve alacaklılar kuruluna sunulur. Söz konusu projenin, Kaydedilmiş alacaklıların ve alacakların yarısı veya Kaydedilmiş alacaklıların 1/4ü ve alacakların 2/3’ü ile kabul edilmesi halinde mahkemeye tasdik olunması için ibraz edilir. Mahkeme tasdik ettiği anda konkordato projesiyle yapılandırılan alacaklar ve ödeme vadeleri artık tüm alacaklılar için bağlayıcıdır.Diğer bir anlatımla alacaklılardan biri, projeyi kabul etmemiş olsa bile bu projeyle bağlı kalacaktır ve borçlu firma projeyi yerine getirmesiyle birlikte tüm borçlarından kurtulmuş olacaktır. Tasdik Sonrası Aşama: Tasdiklenen konkordato projesi ile belirlenen ödeme planına artık hem borçlu hem de alacaklılar riayet etmek zorundadır. Borçlu, tasdik olunan konkordato projesine riayet etmez ise, ödeme planı iptal olur, alacaklılar tarafından vazgeçilen alacaklar tekrar canlanır ve mahkemece şirketin iflasına karar verilebilir. Ancak borçlu, proje ile tasdiklenen ödeme planını sorunsuz bir şekilde tamamlarsa borçların tümünü ödememiş olsa bile geçmişteki tüm borçlarından ve faizlerinden geri dönüşü olmaksızın kurtulmuş olur. Bu anlamda kondordato, borçluya mali durumu toparlaması için belli bir sürenin verildiği ve alacaklıların alacağının bir kısmından vazgeçtiği bir proje olarak da adlandırılır.

 

 

 

 

 

 

Konkordato, 7101 Sayılı Kanun, İflas, Borçtan Kurtulma, icra takibi, İcra takibi durdurma, borca batık, şirket, iflas avukatı, iflas hukuku, izmir, İflas erteleme, iflastan kurtulma, hacizden kurtulma, kredi borcu, ticari kredi, rehinli alacak, değişiklik, İcra İflas Kanunu, izmir konkordato, uzman, ipotek, ticaret mahkemesi, borç erteleme, yeni korkordato sistemi, iflas hukukunda yenilikler,

bottom of page